Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden ten van het gebruik van de website(s) die beheerd worden door VVE123 B.V. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en diensten en overeenkomsten van of met VVE123 B.V, al dan niet via de website(s) van VVE123 B.V. Op specifieke diensten of aanbiedingen door of middels VVE123 B.V. en/of de website www.public.vve123.nl kunnen naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Bij strijd tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en bepalingen in bijzondere voorwaarden, zijn de bepalingen in de bijzondere voorwaarden van toepassing.
 
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.public.vve123.nl
 
1.3 Door uw VvE te registreren en gebruik te maken van de functionaliteit(en) van www.public.vve123.nl komt een overeenkomst tot stand tussen uw VvE en VVE123 B.V.. U wordt derhalve geacht uw VvE te kunnen vertegenwoordigen.
 
1.4 Door gebruik te maken van de door of via www.public.vve123.nl aangeboden functionaliteit(en) of diensten gaan u en de VvE die u vertegenwoordigd akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 
Artikel 2 Verplichtingen VVE123 B.V.
 
2.1 VVE123 B.V. spant zich in om de VvE en haar leden toegang te verlenen tot het persoonlijke domein van de VvE en de daarin/daarmee opgeslagen gegevens. Daarnaast spant VVE123 B.V. zich in om de gegevens die namens de VvE zijn ingevoerd te beschermen.
 
2.2 VVE123 B.V. spant zich in om het online administratiesysteem tenminste één jaar na de registratie door uw VvE toegankelijk en functionerend te houden. Na verloop van dat jaar kan VVE123 B.V. het online administratie met een opzegtermijn van 1 maand offline halen dan wel de VvE een nieuw aanbod doen.
 
2.3 VVE123 B.V. gaat zorgvuldig te werk bij het ontwikkelen en ter beschikking stellen van de software en de daarin opgenomen functionaliteit(en). De door VVE123 B.V. aangeboden online administratiesoftware is getest, maar VVE123 B.V. staat niet in voor de volledigheid en de continuïteit van de functionaliteit(en). De website kan vanwege onderhoudswerkzaamheden of het toevoegen van nieuwe of verbeterde functionaliteit(en) tijdelijk niet of niet geheel bereikbaar zijn of gebruikt worden.
 
2.4 VVE123 B.V. stelt geen persoonlijke gegevens van de VvE en haar leden beschikbaar aan derden, tenzij VVE123 B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is.
 
Artikel 3 Verplichtingen gebruiker www.public.vve123.nl
 
3.1 De gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische, kwetsende, beledigende, lasterlijke en discriminerende uitlatingen door of via de website(s) van VVE123 B.V. geuit mogen worden. De gebruiker zal daarnaast geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen.
 
3.2 De VvE en de leden van de VvE zullen het online-administratiesysteem uitsluitend zelf, voor het voeren van de eigen administratie, gebruiken en beheren. Het uitbesteden van de administratie via het online-administratiesysteem aan derden is niet toegestaan.
 
3.3 De gebruiker zal overige gebruikers niet in het gebruik van de website(s) van VVE123 B.V. hinderen en geen schade toebrengen aan, of misbruik maken van de website(s) van VVE123 B.V.
 
3.4 Het is de gebruiker niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
 
3.5 De VvE en haar leden zullen ervoor zorgdragen dat de VvE op de juiste manier, met gebruikmaking van juiste gegevens, geregistreerd wordt. Indien gegevens veranderen, waaronder mede begrepen de beheerder van de online administratie namens de VvE, dan zullen de VvE en haar leden de registratie dienovereenkomstig bijwerken.
 
3.6 Het is de VvE niet toegestaan haar overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan anderen dan haar leden in gebruik te geven. De VvE is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van haar online administratie en wachtwoord.
 
3.7 De VvE geeft bij deze toestemming aan VVE123 B.V. haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van VVE123 B.V. welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij VVE123 B.V. hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
 
Artikel 4 Aansprakelijkheid
 
4.1 VVE123 B.V. is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nala)gheid van VVE123 B.V. Met name is VVE123 B.V. niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het online administratiesysteem, fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, handelingen van andere VvE’s of leden of internetgebruikers, wijzigingen in login-procedures en registratiegegevens.
 
4.2 In het geval de informatie op of via de website www.public.vve123.nl onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan VVE123 B.V. hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. VVE123 B.V. is daarnaast niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar websites van derden en voor de inhoud van door derden aangeboden informatie.
 
4.3 De VvE die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor VVE123 B.V. voortvloeiende schade. De VvE vrijwaart VVE123 B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de website, het online administratie systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de VvE of haar leden van haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 
4.4 VVE123 B.V. is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de VvE en haar leden verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zolang de VvE en haar leden in strijd handelen met de Artikelen 3.1 tot en met 4.2. Bovendien is VVE123 B.V. in dat geval gerechtigd de registratie en de online administratie met onmiddellijke ingang te beëindigen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de VvE of haar leden jegens VVE123 B.V. ontstaat.
 
Artikel 5 Vergoedingen
 
5.1 VvE’s zijn de tussen VVE123 B.V. en de VvE overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Indien de vergoeding voor diensten en producten niet eenmalig zijn, gelden de vergoeding per maand of per jaar. Indien de vergoeding betrekking heeft op het gebruik van het online administratie systeem, dan gelden de vergoedingen per online administratie.
 
5.2 Indien en voor zover VvE’s zich via de website www.public.vve123.nl registreren, komt een overeenkomst met een minimumduur van 1 jaar tot stand tussen de betreffende VvE en VVE123 B.V. Deze overeenkomst wordt telkens automatisch met 1 jaar verlengd en kan door de betreffende VvE en VVE123 B.V. met een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de alsdan lopende termijn schriftelijk worden opgezegd.
 
5.3 VVE123 B.V. zal jaarlijks factureren voor het daaropvolgende jaar. Indien betaling niet via automatische incasso verloopt, is de betalingstermijn 14 dagen. Als de betalingstermijn wordt overschreden, is de VvE vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als betaling plaatsvindt na aanmaning door VVE123 B.V. is een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als VVE123 B.V. incassomaatregelen treft, zijn ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar VVE123 B.V. behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien de daadwerkelijke kosten voornoemd percentage van de vergoeding overschrijden.
 
5.4 Als de factuur niet tijdig of volledig betaald wordt, heeft VVE123 B.V. het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
 
6.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website(s), waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij VVE123 B.V. of haar licentiegevers. De website(s) worden uitsluitend voor persoonlijk (door de VvE of haar leden) en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van VVE123 B.V. is verkregen. Het is tevens niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te framen zonder uitdrukkelijke toestemming.
 
Artikel 7 Klachten
 
7.1 VVE123 B.V. neemt klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op door of namens VVE123 B.V. aangeboden diensten en/of gedragingen of handelingen van gebruikers.
 
7.2 VVE123 B.V. spant zich in klachten omtrent de VVE123-diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de diensten te komen.
 
Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
8.1 Op elke overeenkomst tussen VVE123 B.V. en VvE’s, leden van VvE’s en overige gebruikers van website(s) van VVE123 B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 
8.2 De Rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen VVE123 B.V. en VvE’s, leden van VvE’s en gebruikers van website(s) van VVE123 B.V.
 

Onze Referenties

			SELECT
				id, naam_en, tekst_intro_en, tekst_en, tekst_en_2
			FROM default_arts
			WHERE live = 1 AND id IN (316)
			ORDER BY plek ASC